• میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد. اریسون سووت ماردن
امروز شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
نفت و گاز و ادوات ساختمانی از مشاوره تا اجرا

شرکت بازرگانی روناپکو

نفت و گاز و ادوات ساختمانی از مشاوره تا اجرا

09131024587
تلفن تماس و پشتیبانی شرکت روناپکو
منتشر شده در خرداد 18, 1398 ساعت 5:35 ق.ظ

روغن پایه

روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای رواﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﻪ آن ، رواﻧﮑﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  . وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﻻﯾﺶ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮏ، ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ و آروﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮد دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .  ﺑﻌﻀﯽ از اﺟﺰاء ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺧﻮاص ﻣﻄﻠﻮب در رواﻧﮑﺎری دارﻧﺪ ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺧﻮاص ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ آﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﮐﺮﺑﻦ و ﻫﯿﺪروژن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻟﮑﺎن ﻫﺎ )ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻫﺎ( ، آﻟﮑﻦ ﻫﺎ )اوﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎ( ، آﻟﯽ ﺳﯿﮑﻠﯿﮏ ﻫﺎ )ﻧﻔﺘﻦ ﻫﺎ (و آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ

ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻏﯿﺮ از ﻫﯿﺪروژن و ﮐﺮﺑﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺳﺘﺨﻼﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﮔﻮﮔﺮد دار در ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻫﺘﺮوﺳﯿﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن دار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  . اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه )اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ( ، ﺗﯿﻮﻓﻦ آروﻣﺎﺗﯿﮑﻬﺎ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﻓﻨﻮل ﻫﺎ و ﻓﻮران ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

اﻧﻮاع روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ

( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی Natural) ( و ﻃﺒﯿﻌﯽ Synthetic) ( ، ﺳﻨﺘﺰی Mineral) روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ، ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮏ و ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ ﮐﻪ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮏ

اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از رواﻧﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت در ﺟﻬﺎن از روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ را ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل )زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی راﺳﺖ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ (و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی اﯾﺰو )ﺷﺎﺧﻪ دار (ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮی روﻏﻦ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی واﮐﺲ در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮑﯽ ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ واﮐﺲ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و در ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .از اﯾﻨﺮو ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮏ ﻣﺘﺮادف و ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ واﮐﺲ اﺳﺖ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ، روﻏﻦ ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮏ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه واﮐﺲ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﮐﺲ زداﯾﯽ از روﻏﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ ، روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮏ دارای ﺧﻮاص زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ و وزن  ،ﻓﺮارﯾﺖ ﮐﻢ  ، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮاﻧﺮوی ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﻧﻘﻄﻪ رﯾﺰش ﺑﺎﻻﺗﺮ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎﯾﯿﻦ .

روﻏﻦ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ

وﻏﻦ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای  ۵ تا ۶ کربن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮏ دارای ﺧﻮاص زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ :   ، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮاﻧﺮوی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ، ﻧﻘﻄﻪ رﯾﺰش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ واﮐﺲ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن  . ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ، ﻓﺮارﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ روﻏﻦ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ رﯾﺰش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در روﻏﻦ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ، روﻏﻦ ﺳﺮدﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ، روﻏﻦ ﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ، روﻏﻦ ﻫﺎی ﻓﻠﺰﮐﺎری ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در رواﻧﮑﺎرﻫﺎی ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﺮﯾﺲ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ – ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ راﯾﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ   اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻔﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻨﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدد (اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی روﻏﻨﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ API) ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.    روﻏﻨﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوه ، ﺳﻪ ﮔﺮوه اول ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ III   ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﻣﯿﺎن روﻏﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم داراﺳﺖ.  روﻏﻨﻬﺎی ﮔﺮوه   ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ IV  ،  (ﺑﻮده و ﺑﻪ روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺮﻫﺎ PAO) ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ روﻏﻨﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اول ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰء ﮔﺮوه  اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮب V   ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .روﻏﻨﻬﺎی ﻧﻔﺘﻨﯿـﮏ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔـﺮاﻧﺮوی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻣﻮاد ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺟﺰء اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.  روﻏﻨﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ ﺑﻮده و دارای درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ )ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی اﺷﺒﺎع (ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ از ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺎراﻓﯿﻨﯿﮏ دارﻧﺪ و ﻟﺬا روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻻﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎراﻓﯿﻨﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .روﻏﻨﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﺘﻨﯿﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﮐﺲ )ﻣﻮاد ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ (ﻧﻘﺎط رﯾﺰش ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن روﻏﻨﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﺒﺮﯾﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ روﻏﻨﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوه III ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎﯾﺪروﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﻫﺎﯾﺪرو اﯾﺰوﻣﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ﺧﻮاﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ روﻏﻨﻬﺎی ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﮔﺮوه   IV دارﻧﺪ.

روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی

روﻏﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ، روﻏﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺰء آﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻢ  در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد روﻏﻦ ﺳﻨﺘﺰی ﺣﺎﺻﻞ ، ﺧﻮاص ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﯾﻌﻨﯽ روﻏﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی ، روﻏﻦ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان روﻏﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را روﻏﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﻣﯿﺪ

اﻧﻮاع روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از روﻏﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ، دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎ ﻫﻤﮕﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارای ﺧﻮاص روﻏﻦ ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﮐﺎری ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، در ﺳﺎل  ﺷﺎﺑﮑﯿﻦ ۱۹۹۳  روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﻣﺨﻠﻮط روﻏﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی

اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از رواﻧﮑﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن اوﻻ، ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺧﻮاص ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮد  .دوﻣﺎ ، ﺑﺴﯿﺎری از روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺘﺰی ﺑﺎ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای روﻏﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮﻫﺎ در ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ و ﺑﺮﻋﮑﺲ .در رواﻧﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﯾﺲ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ در ﻫﻢ اﻣﺘﺰاج ﭘﺬﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد  .  ﮐﻠﯿﻪ روﻏﻨﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ   و ﺑﺎﻻﺗﺮ در II  ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ واﺣﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮوه API  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی I  ﺟﺰء ﮔﺮوه ، ﺣﺎﺻﻠﻪ   . ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ روﻏﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، اﯾﺮان راه اﻧﺪازی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رواﻧﮑﺎرﻫﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ  Solvent Neutral I  ﻣﺨﻔﻒSN    ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد.شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

اشتراک در خبرنامه

خبرنامه پیامکی

اشتراک پیامک

جدیدترین نمونه کارها

هشت
هفت
شش
پنج
چهار
سه
دو
عنوان یک
×

جستجو

برای جستجو عبارت مورد نظر را نوشته و کلید enter را بفشارید ...

ورود به ناحیه کاربری