• از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است. شکسپیر
امروز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰
نفت و گاز و ادوات ساختمانی از مشاوره تا اجرا

شرکت بازرگانی روناپکو

نفت و گاز و ادوات ساختمانی از مشاوره تا اجرا

09131024587
تلفن تماس و پشتیبانی شرکت روناپکو
منتشر شده در شهریور 7, 1398 ساعت 9:46 ق.ظ

ال پی جی

گازهای نفتی مایع شده از چند نوع هیدرو کربن تشکیل یافته اند ولی مهمتر از همه بوتان و پروپان می باشند. مواد دیگری که ممکن است با بوتان و یا پروپان مخلوط باشند عبارتند از پروپیلن ایزوبوتان و بوتیلن ها.
ملکولهای تشکیل دهنده گازهای نفتی مایع شده بطور نسبی دارای تعداد کمی اتم هیدروژن و کربن می باشند – تعداد اتمهای کربن و هیدوژن ملکول این گازها از تعداد اتمهای مشابه موجود در گاز طبیعی بیشتر ولی از تعداد اتمهای مشابه در ترکیبات نفتی مایع و جامد کمتر می باشند.
شکل روبرو تعداد اتمهای کربن و هیدروژن موجود در ملکولهای دو نوع گاز مایع شده را نشان می دهد.
هیدور کربنهائیکه تحت نام گاز نفتی مایع شده نامیده می شود از بعضی لحاظ با هم مشابه هستند.
(1) می توان آنها را در محفظه های سر بسته و تحت فشار مخصوص مدتها نگاهداری کرد و حمل و نقل نمود.
(2) در تحت درجه حرارت معمولی محیط وقتی که فشار موجود در روی مایع کاهش یابد مایع به گاز تبدیل می شود.
(3) در حالت گازی این نوع گازها از هوا سنگین تر هستند. قابل توجه است که وقتی این گازها در هوا آزاد شوند به سرعت در هوا نفوذ کرده و منتشر می شوند.
(4) این گازها بی رنگ می باشند.
(5) هنگامی که یک چنین گازی بصورت مایع از محفظه خارج شود سریعاً تبخیر می شود و این خود باغث سرد کردن محیط می گردد در نتیجه این برودت بخار آب موجود در هوا تقطیر گشته به صورت مایع یخ زده و قابل رؤیت در می آید.
(6) این گازها معمولاً بطور خالص بدون بو می باشند ولی همواره مواد بوداری به آنها اضافه می کنند تا در موقعیکه در هوا پخش می شود از وجود آنها به کمک بوی موجود اطلاع حاصل شود.
(7) زمانیکه با مقدار متناسب هوا (که محتوی اکسیژن می باشد) مخلوط شوند به آسانی مشتعل می گردند.
(8) گازهای نفتی مایع شده قدرت حل کردن لاستیک طبیعی و بعضی از محصولات نفتی را دارند.
چند نکته در مورد گاز مایع
قدرت ایجاد حرارت
(B.T.U)
مهمترین خاصیت یک گاز از نظر مصرف کننده این است که قدرت ایجاد حرارت آن گاز چه اندازه می باشد و این خصوصیت را در مورد این نوع گازها مانند سایر مواد سوختنی توسط واحدی بنام Brtish Thermal Unit اندازه گیری می کنند – علامت اختصاری این واحد بی تی یو می باشد و این واحد حرارتی عبارتست از مقدار حرارتی که درجه حرارت یک پوند آب را به اندازه یک درجه فارنهایت افزایش دهد.
فشار بخار
برای اینکه کار با گازهای LP خالی از خطر باشد بایستی از فشار بخار اینگونه گازها مطلع باشیم. بطور کلی در موقع ساختن ظروف مخصوص این گازها. محاسبات اولیه براساس میزان فشار بخار گاز مربوطه انجام می گیرد. وقتی این گازها را بصورت مایع در یک ظرف نگاهداری می کنند همواره توجه می شود که تمام فضای موجود را مایع اشغال نکرده باشد. و مقداری فضای خالی در قسمت فوقانی دستگاه همواره برای جلوگیری از تأثیرات انبساط پیش بینی می شود.
بخار و یا گازی که در روی قسمت مایع قرار دارد از یک تعداد ملکولهائی تشکیل یافته که با سرعت بسیار زیادی در حرکت می باشند و در اثر برخوردهای متوالی با مایع و نیز جدار محفظه نیروی قابل ملاحظه ای بر آنها وارد می کنند. نیرو مزبور فشار بخار نامیده می شودو معمولاً بر حسب پوند بر اینچ مربع اندازه گیری می شود. میزان فشار بخار بستگی به دو عامل دارد.
اول نوع گاز و دوم درجه حرارت محیط (ازدیاد درجه حرارت باعث ازدیاد فشار فشار بخار می گردد) این فشار بخار ایجاد شده در تمام جهات بطور مساوی بر روی سطح داخلی مخزن وارد می آید.
… حدود قابلیت اشتعال
هر چند که گازهای مایع قابل اشتعال هستند. برای جلوگیری از اتلاف انرژی و استفاده بهینه از این منبع انرژی میزان درصد هوا و گاز در مخلوط باید کنترل شود.
هر نوع گاز مایع دارای یک حدود قابلیت اشتعال می باشد که نشان می دهد که چه مقدار هوا بایستی با گاز مخلوط شود که ایجاد یک مخلوط قابل اشتعال بنماید.
این حدود به صورت اعدادی که بر حسب درصد میزان گاز در مخلوط گاز و هوا می باشد بیان می شود.
مثلاً وقتی گفته می شود که حد پائین قابلیت اشتعال X درصد می باشد این است که از مخلوط کلی گاز و هوا که معادل 100 درصد و یا 100 قسمت مساوی محسوب می شود بایستی حد اقل X درصد از گاز (یا مخلوط گازهای) LP و 100_ X درصد بقیه هوا باشد (برای پیدا کردن حدود قابلیت اشتعال گازهای مختلف باید به جدول مخصوص مراجعه کرد).
چگالی
چگالی یعنی وزن نسبی گاز نسبت به هوا یا آب.
وقتی که وزن گاز LP در حالت گازی نسبت به وزن هوا سنجیده شود در این حالت فرض می شود که وزن هوا ” 1 ” باشد ـ در این صورت اگر وزن حجم معینی از گاز وزن هم حجمش هوا بیشتر باشد در این صورت چگالی گاز از یک بیشتر خواهد بود ولی اگر وزن گاز از وزن هم حجم هوا کمتر باشد در این صورت چگالی گاز از یک کمتر خواهد بود. این عدد معرف چگالی گاز نسبت به هواخواهد بود به همین ترتیب اگر وزن گاز LP در حالت مایع (یعنی وقتی به صورت مایع تبدیل شده باشد) نسبت به آب اندازه گیری شود چگالی نسبت به آب بدست آمد. البته در حالت اخیر وزن آب معادل “1” محسوب می شود. مثلاً چگالی پروپان مایع تقریباً 5% می باشد یعنی اینکه وزن پروپان نصف وزن آب می باشد ( در حجم های مساوی) در حالیکه وزن آب معادل “1” فرض شده است.
همچنین چگالی بوتان بصورت گاز 5/2 می باشد که نشان می دهد که گاز بوتان دو مرتبه سنگین تر از هوا است در این حالت سنگینی هوا “1” محسوب می شود بطور کلی تمام گازهای از هوا سنگین تر هستند وقتی بصورت مایع باشند از آب سبکتر می باشند.
نقطه جوش
یکی دیگر از اختلافات گازهای LP نقطه جوش آنها می باشد، که عبارتست از درجه حرارتیکه در آن درجه حرارت گاز مایع شده از صورت مایع به صورت گاز در می آید. نقطه جوش یک گاز معین در تحت فشار معین ثابت بوده ولی وقتی فشار موجود بر روی گاز مایع تغییر نماید درجه حرارت جوش آن هم نیز تغییر خواهد کرد. هر چه فشار موجود بر روی مایع بیشتر باشد ـ درجه حرارت تغییر حالت مایع به گاز بیشتر خواهد بود.
جدول زیر مختصری از مهمترین خصوصیات دو گاز مهم ال پی جی یعنی پروپان و بوتان را عنوان می کند:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعداد BTU بازاء هر گالون از مایع (در F 65) 91300 103000
تعداد BTU بازاء هر پوند گاز 21600 21000
تعداد BTU بازاء هر متر مکعب گاز (در F 65) 2520 3270
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدود قابلیت اشتعال % 5/9 تا% 4/2 % 4/8 تا % 8/1
درصد گاز در مخلوط گاز و هوا
که معادل % 100 محصوب می شود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فشار بخار (بر حسب پوند بر اینچ مربع اضافی
در 60 درجه فارنهایت 92 12
در 100 درجه فارنهایت 172 37
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چگالی مایع در 60 درجه فارنهایت
(چگالی آب معادل 11000 است) 509/0 584/0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چگالی گاز در 60 درجه فارنهایت و فشار آتمسفر
(چگالی هوا معادل 11000 است) 523/1 006/1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقطه جوش مایع در فشار آتمسفری 44 درجه فارنهایت 32 درجه فارنهایت
(موقعیکه تبدیل می شود) زیر صفر فارنهایت بالای صفر فارنهایت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعداد موجود در تابلوی یک مقایسه است از خواص مهم دو گاز اصلی، عملاً وجود هیدروکربنها دیگر در هر یک از این دو نوع گاز مایع و یا مخلوط آنها باعث می شود که خواص آن گاز عیناً با آنجه در این جدول داده شده است تطبیق ننموده و مقداری اختلاف داشت باشد.
خلاصه مطالب مذکور جدول یک
(1) این دو نوع گاز LP تقریباً مقادیر مساوی حرارت بازاء هر کیلو مایع در موقع سوختن تولید می نماید. ارزش حرارتی بازاء هر متر مکعب گاز و یا بازاء هر لیتر مایع در مورد دو گاز بوتان و پروپان قدری از هم اختلاف دارند.
(2) حدود قابلیت اشتعال دو محصول تقریباً مثل هم می باشد.
(3) فشار بخار دو محصول کاملاً متفاوت است. فشار بخار پروپان در هر درجه حرارتی بیشتر از فشار بخار بوتان و در همان درجه حرارت می باشد.
(4) هر دو محصول به حالت مایع از آب سبک تر می باشند.
(5) هر دو محصول به حالت گاز از هوا سنگین تر می باشند.
(6) نقطه جوش دو محصول با یکدیگر اختلاف دارد ـ پروپان در درجه حرارتی خیلی پائین تر از صفر درجه حرارت فارنهایت می جوشد ولی بوتان در درجه حرارتی کاملا باتر از صفر درجه فارنهایت می جوشد.

 شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

اشتراک در خبرنامه

خبرنامه پیامکی

اشتراک پیامک

جدیدترین نمونه کارها

هشت
هفت
شش
پنج
چهار
سه
دو
عنوان یک
×

جستجو

برای جستجو عبارت مورد نظر را نوشته و کلید enter را بفشارید ...

ورود به ناحیه کاربری